Regulamin

WSTĘP
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień i zakupów realizowanych przez Sprzedającą pod nazwą umowną „Warsztat Syv” za pośrednictwem stron www pod adresami:

www.mahtava.pl , www.krajki.pl,

www.facebook.com/pracowniamahtava ,

www.facebook.com/warsztatsyv

oraz w sklepie pod adresem: www.etsy.com/WarsztatSyv
Właścicielką treści tekstowych i graficznych zawartych na wymienionych stronach oraz nazwy umownej „Warsztat Syv” (Sprzedającym) jest Stanisława Gluza prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą: Stanisława Gluza ; NIP: 5471822187, REGON: 243282510 tel.: 609 925 822
Firma nie jest płatnikiem VAT.
Kontaktowy adres email: warsztat_syv@interia.pl
Adres biura: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Ikara 4/31
§ 1 DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Sprzedająca – wymieniona we Wstępie do niniejszego Regulaminu właścicielka nazwy umownej „Warsztat Syv” oraz treści tekstowych i graficznych zawartych na prowadzonych przez nią stronach.
3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), dokonująca Zakupu na potrzeby własne, jak również osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych a dokonująca Zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu Art. 535 Kodeksu cywilnego („Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.”) dokonane osobiście, lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zakup dotyczy gotowego Produktu – wykonanego, opisanego szczegółami technicznymi (długość, szerokość, materiał, kolory, zdjęcie) i wycenionego przez Sprzedającą.
5. Zamówienie – zgłoszenie przez Kupującego chęci Zakupu Produktu o określonych, wskazanych przez niego właściwościach (długość, szerokość, materiał, kolory), wykonanego specjalnie dla niego.
6. Towar (Produkt) – wykonana przez Sprzedającą rzecz ruchoma będąca przedmiotem Zamówienia lub Zakupu.
7. Strona Pracowni – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresami wymienionymi w niniejszym Regulaminie.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Podstawowym językiem dokonywania ustaleń dotyczących Produktów i Zamówień oraz zawarcia umowy Zakupu jest język polski, istnieje możliwość dokonywania ustaleń i zawarcia umowy w języku angielskim.
2. Warunkiem dokonania Zakupu przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień
.
3. Sprzedająca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów osobiście oraz za pośrednictwem sieci Internet.
4. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet wymaga dostępu do sieci za pomocą działającego i sprawnego urządzenia oraz posiadanie przez Kupującego aktywnego adresu e-mail. Strony wyświetlane są poprawnie na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
5. Stron
y używa plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach stron, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania. Więcej szczegółów na temat cookies znajduje się TUTAJ
6. Wszystkie Produkty dostępne na Stronach Pracowni powstają w Pracowni i są wykonywane ręcznie.
7. Sprzedająca jest zobowiązana i zobowiązuje się oferować Produkty nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i sprzedawane są w zgodzie z prawem polskim oraz europejskim (dyrektywa nr 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w zakresie umów zawieranych na odległość, w tym przez Internet).
8. Wszystkie zdjęcia wykorzystane do opisu Produktów na Stronach Pracowni są własnością Sprzedającej. Wszelkie prawa autorskie do materiałów (zdjęć oraz opisów Produktów) zamieszczonych na Stronach Pracowni przysługują Sprzedającej. Ich kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez uprzedniego zezwolenia Sprzedającej jest zabronione.
9. Sprzedająca nie pracuje na materiałach powierzonych.

§ 3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedająca, która zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

2. Dane osobowe Kupujących zbierane są wyłącznie na potrzeby realizacji Zamówień i Zakupów w zakresie niezbędnym i minimalnym to jest: imię i nazwisko, adres na który ma zostać dostarczony Produkt, adres e-mail. Przetwarzanie danych obejmuje: wysyłki, przeprowadzanie ewentualnego zwrotu/reklamacji, wystawianie rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej.

3. W procesie Zakupu Kupujący powierza dobrowolnie swoje dane również innym Administratorom danych to jest: bankom i systemom płatniczym (np. PayPal) działającym na podstawie prawa bankowego; platformie sprzedażowej Etsy; operatorom telekomunikacyjnym i pocztowym działającym na podstawie Prawa Pocztowego.

4. Na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości finansowej Sprzedająca powierza część danych osobowych (tj imię, nazwisko i adres Kupującego umieszczone na rachunku) właściwemu biuru rachunkowemu na podstawie Umowy powierzenia danych.

5. Dane Kupujących nie są przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do celów innych niż wskazane w Regulaminie.

6. Dane Kupujących przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa (2 lata dla postępowania reklamacyjnego, 5 lat dla przechowywania dokumentacji finansowej).

7. Podanie danych jest dobrowolne, Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, dokonywania poprawek, żądania przeniesienia danych innemu administratorowi a także żądania ich usunięcia (z wyłączeniem zakresu § 3 pkt 6 )
8. Odmowa zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie opisanym w punktach 2 i 3 § 3 Regulaminu uniemożliwia wysyłkę Produktu – w takim wypadku możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty na terenie Bielska-Białej. Sposób weryfikacji tożsamości Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru Produktu jest z nim uzgadniany indywidualnie.

§ 4 ZAMÓWIENIA I ZAKUPY
1. Zamówienia Sprzedająca przyjmuje osobiście, poprzez platformę sprzedażowa Etsy oraz na adres e-mail: warsztat_syv@interia.pl oraz tabletweaving@interia.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

2. Sprzedająca przyjmuje zamówienia na bransoletki, krajki oraz inne Produkty wykonywane w Pracowni na podstawie ich zdjęcia z oferty Pracowni wskazanego przez Kupującego lub jego indywidualnego projektu w formie rysunku/opisu słownego.

3. Sprzedająca zastrzega sobie prawo do możliwości odmowy przyjęcia Zamówienia.
4. Sprzedająca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zdjęcia Produktów oferowanych do Zakupu oraz materiałów proponowanych do ich realizacji z procesie Zamówienia dokładnie oddawały rzeczywisty wygląd Produktu, w tym kolory.
5. Procedura Zakupu Produktu ze Strony wygląda następująco:
 wybór Produktu
 potwierdzenie Zakupu poprzez „kupuję i płacę” (moment zawarcia umowy), wraz z podaniem danych do wysyłki
 dokonanie płatności
 odbiór przesyłki.
4. Procedura Zamówienia wygląda następująco:
 Kupujący wybiera i podaje w e-mailu
lub przez platformę Etsy wzór, materiał, kolory, długości i inne ewentualne szczegóły Produktu
 Sprzedająca wysyła Kupującemu
szczegółowe informacje w tym: propozycje ewentualnych korekt (wynikające na przykład z okresowej niedostępności danego rodzaju lub koloru materiału), termin wykonania, całkowity koszt wraz z wysyłką
 Kupujący potwierdza Zamówienie (wraz z ewentualnymi poprawkami)
 Sprzedająca wysyła Kupującemu zdjęcie gotowego Produktu
i dane konieczne do dokonania przelewu lub wystawia „sprzedaż prywatną” na platformie Etsy;
 Kupujący dokonuje ostatecznego potwierdzenia Zamówienia z adresem do wysyłki
/Zakupu przez platformę Etsy (moment zawarcia umowy)
 dokonanie płatności
 odbiór przesyłki.

5. W wypadku gdy podane przez Kupującego dane – mimo dokonania płatności – nie będą zawierały imienia, nazwiska i adresu do wysyłki lub dyspozycji o odbiorze osobistym Sprzedająca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym (mimo kilkukrotnych prób) nie będzie możliwy w ciągu 30 dni Sprzedająca ma prawo do anulowania Zamówienia. Całkowita kwota wpłaty wraz z kosztami wysyłki zwrócona zostanie tą sama droga jaką jej dokonano a produkt wystawiony do sprzedaży ponownie.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Ceny Produktów podane są na Stronach Pracowni w kwocie brutto w złotych polskich (PLN) lub euro (€) i nie obejmują kosztów przesyłki.
W przypadku Zakupu dokonanego spoza obszaru Unii Europejskiej Kupujący może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z obowiązkiem uiszczenia należności celnych.
2. Ceny Produktów na Zamówienie ustalane są indywidualnie z Kupującym.
3. Sprzedająca nie przyjmuje zaliczek ani płatności w ratach.
4. Płatności dokonać można w formie przedpłaty na konto pełnej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki, za pobraniem lub za pośrednictwem systemu PayPal. W przypadku dokonania zakupu poprzez platformę Etsy dodatkowo dostępna jest również opcja tzw
. „płatności Etsy”. W przypadku Zamówienia numer konta i pozostałe dane do wpłaty wysyłane są Kupującemu wraz ze zdjęciem gotowego Produktu.
5. Płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia Zakupu. Po upływie tego terminu
(wobec braku płatności) Sprzedająca ma prawo do anulowania Zakupu i ponownego wystawienia Produktu do sprzedaży.
6. Na życzenie Kupujących Sprzedająca wystawia faktury.

§ 6 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI
1. W przypadku Produktów wykonanych na Zamówienie istnieje możliwość osobistego odbioru na terenie Bielska-Białej. Chęć dokonania odbioru osobistego należy zaznaczyć w wiadomości potwierdzającej Zakup. W przypadku odbioru osobistego Kupujący wpłaca tylko wartość Produktu.
2. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
3. Produkty wysyłane są jako „przesyłki polecone priorytetowe” za pośrednictwem Poczty Polskiej i według jej cennika.
4. Wysyłka dokonywana jest niezwłocznie po otrzymaniu płatności, zwykle nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. W szczególnych przypadkach (wyjazd zamiejscowy całego zespołu Pracowni) i za zgodą Kupującego termin wysyłki uzgadniany jest indywidualnie z Kupującym.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Kupujący może odstąpić od umowy Zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu i odesłać go bez podania przyczyny na adres biura Pracowni. Do zachowania tego terminu wystarczy przesłanie przed jego upływem na adres pocztowy lub e-mail Sprzedającej pisemnego, jednoznacznego oświadczenia (przykładowy tekst w załączniku).

2. Prawo odstąpienia od umowy Zakupu obejmuje Produkty w stanie niepogorszonym (bez uszkodzeń mechanicznych i zabrudzeń – jeśli te nie zostały zareklamowane). Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
2. W przypadku Zamówienia odstąpienie od umowy po ostatecznym potwierdzeniu nie jest możliwe. (wyłączenie na podstawie art.38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827)
3. Sprzedająca niezwłocznie przesyła potwierdzenie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) i w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia Kupującego od umowy zwraca koszty Produktu i przesyłki (poniesione przy Zakupie) przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Po otrzymaniu od Sprzedającej potwierdzenia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący jest obowiązany zwrócić Produkt Sprzedającej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.
5. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
6. Kupującemu przysługuje prawo do reklamowania Produktu niezgodnego z umową.
W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z umową , jeżeli:
 nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedająca zapewniła Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającą przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedająca nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym
6. W przypadku niezgodności Produktu z umową, reklamowany Produkt, wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającej, należy odesłać na koszt Sprzedającej na adres biura firmy: ul.Ikara 4/31 43-300 Bielsko-Biała. Kupujący może wybrać według uznania zwrot poniesionych kosztów (Produktu i przesyłki) lub wymianę na Produkt wolny od wad w najszybszym możliwym terminie. Ze względu na specyfikę Produktów nie jest możliwe usunięcie wad (naprawa).
7. Zgodnie z Art. 568. § 1
ustawy O prawach konsumenta, (Dz.U. 2014 poz. 827) Sprzedająca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania Produktu.
8. Ze względu na specyfikę Produktów i ich przeznaczenia Sprzedająca nie udziela na Produkty gwarancji.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:
• kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
• ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827
 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm)
2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie powinno być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedająca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
3. Kwestie sporne, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd powszechny wskazany przez Kupującego.
4. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy w stosunku do Regulaminu wymagają zgody obu stron (Sprzedającej i Kupującego) i zawierane są w formie pisemnej.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

………………………………………… …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

Pracownia Rękodzieła „Warsztat Syv”

Stanisława Gluza

ul Ikara 4/31 43-300 Bielsko-Biała

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …………………… zawartej dnia ……………………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………

podpis konsumenta